You are browsing the official
KADEKA website in Vietnam

Online warranty

* Register Warranty By Email for KDK Product

Please fill in the information below* Register Warranty By Message For KDK Product

1. Đăng Kí bảo hành

Soạn tin nhắn “KADEKA_DK_<mã số SĐK/NO.>” gởi 6020

2. Kiểm tra hạn bảo hành

Soạn tin nhắn “KADEKA_KT_<mã số SĐK/NO.>” gởi 6020

   

Trong đó:

biểu tượng " _ " : khoảng trống

 

Kiểu máy : Tên sản phẩm

 

 

Welcome to kadeka Viet Nam, kadeka wine chillers